7 sự giàu toàn diện

7 sự giàu toàn diện là một khái niệm được xây dựng từ tổ chức đào tạo WIT. Nói đến 7 yếu tố bao gồm phi vật chất và và chất. Khi một người sở hữu được 7 yếu tố này thì người đó được xem là giàu toàn diện. 7 sự giàu toàn diện bao gồm:

Giàu TRÍ TUỆ

Giàu TÂM THÁI

Giàu NHÂN CÁCH

Giàu PHẨM CHẤT

Giàu NĂNG LỰC

Giàu THỂ CHẤT

Giàu VẬT CHẤT

WIT HOME

Ngôi nhà WIT HOME - Tổ chức đào tạo WIT